21
Πεμ, Ιουν

Studera i Sverige-Φοιτητές
Typography

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-LICENTIATE & DOCTORAL DEGREES: Οι περισσότεροι αλλοδαποί φοιτητές πηγαίνουν στην Σουηδία για διδακτορικές σπουδές. Μεγάλο μέρος της έρευνας στη Σουηδία πραγματοποιείται μέσα στα πανεπιστήμια.

Όλα τα πανεπιστήμια και μερικά ινστιτούτα ανώτατης εκπαίδευσης, απονέμουν δίπλωμα μεταπτυχιακού επιπέδου με τίτλο Licenciatexamen ή Licentiate και διδακτορικό δίπλωμα - Doktorsexamen (αντίστοιχο του PhD). Αυτά τα ιδρύματα έχουν μόνιμους πόρους χρηματοδότησης για έρευνα και είναι εγκεκριμένα για την απονομή των προαναφερθέντων τίτλων, από την Σουηδική κυβέρνηση.

Ο τίτλος Licenciatexamen απονέμεται μετά από 3 έτη πλήρους φοίτησης και την παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής. Το διδακτορικό δίπλωμα απονέμεται ύστερα από σπουδές επιπλέον 3 ετών πλήρους φοίτησης. Οι διδακτορικές σπουδές περιλαμβάνουν κυρίως έρευνα, αλλά και θεωρητικές σπουδές σε μορφή μαθημάτων ή σεμιναρίων. Ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να ολοκληρώσει ερευνητικό έργο που θα παρουσιαστεί ως διδακτορική διατριβή (doctoral thesis). Η διατριβή συχνά αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού χρόνου σπουδών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για την εισαγωγή στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο επιπέδου Bachelor’s ή αρκετές φορές και Master’s (όπως περιγράφηκαν στην παράγραφο "Προπτυχιακά Προγράμματα & Τίτλοι Σπουδών"), σε αντικείμενο παρεμφερές με τον επιδιωκόμενο τίτλο. Σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα ισχύουν ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης για την καταλληλότητα και ικανότητα του υποψηφίου για ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η αποδοχή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εξαρτάται από τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του υποψήφιου σε προπτυχιακό επίπεδο. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα  ενώ σε αρκετά τμήματα δεν έχουν ως προαπαιτούμενο την γνώση της Σουηδικής γλώσσας. Παρόλα αυτά, είναι καλό ο υποψήφιος να γνωρίζει τη Σουηδική γλώσσα καθώς μέρος των μαθημάτων και σεμιναρίων πραγματοποιούνται στα Σουηδικά.

Η εισαγωγή στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι περιορισμένη. Από το 1998 τα πανεπιστήμια και τα κολέγια δέχονται μεταπτυχιακούς φοιτητές που μπορούν να χρηματοδοτήσουν με ιδίους πόρους όλη την χρονική περίοδο των σπουδών τους ή τους έχει απονεμηθεί μεταπτυχιακή υποτροφία (doktordtjänst) ή έχουν δικαίωμα επιδόματος σπουδών (utildningsbidrag) από το πανεπιστήμιο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα στέλνονται απ’ ευθείας στα πανεπιστήμια προτίμησης του υποψηφίου, ενώ πληροφορίες δίδονται από τα τμήματα των ιδρυμάτων. Συχνά υπάρχουν ειδικές φόρμες αίτησης. Ο φάκελος υποψηφιότητας για διδακτορικές σπουδές πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την αίτηση, επίσημα αντίγραφα πτυχίων / διπλωμάτων, αναλυτικής βαθμολογίας, γνώσεις γλωσσών, πτυχιακή/διπλωματική εργασία, συστατικές επιστολές και όσα άλλα δικαιολογητικά μπορεί να ζητάει κατά περίπτωση το κάθε τμήμα. Συχνά απαιτούνται επίσημες μεταφράσεις των παραπάνω εγγράφων. Επίσης μπορεί να ζητηθεί ένα "σχέδιο χρηματοδότησης" των σπουδών του υποψηφίου που θα συνοδεύει την αίτηση.

Όλο και περισσότερα τμήματα δέχονται αιτήσεις με προκαθορισμένες ημερομηνίες υποβολής. Αρκετά βέβαια είναι τα τμήματα που δέχονται διδακτορικούς φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Medlemansokan