Επιλέξτε - Välj

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS) 

EnoikiasiChorou

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS) är en idéell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. SIOS består av frivilliga sammanslutningar av erkända och icke erkända minoriteter som i samarbete med alla demokratiska krafter i Sverige vill verka för ett mångkulturellt samhälle med uppgift att driva språk-, kultur-, utbildnings- och andra minoritetspolitiska frågor som är gemensamma för medlemmarna.

Vi vill verka för en implementering av en mångfaldspolitik  i alla samhällssektorer och för en förstärkning av samarbetet för medlemmarnas gemensamma intressen.

SIOS förverkligar sina målsättningar bl.a genom opinionsbildning, skrivelser och yttranden, utbildnings-, informations- och projektverksamhet m.m. Samarbetet i SIOS sker genom en vald styrelse med representanter från medlemsförbunden och med hjälp av ett sekretariat med säte i Stockholm.

SIOS har 20 medlemsförbund vilka har ca 350 lokalföreningar och drygt 50 000 medlemmar spridda runtom i Sverige.

I SIOS handlingsplattform (framgent idéprogram) fastställs SIOS värdegrund, synen och principiella ställningstaganden för de prioriterade områdena Språk och kultur, Jämlikhet och mångfald och Utveckling av demokratin samt Det mångkulturella samhället.

SIOS Kvinnokommitté driver frågor och anordnar verksamhet av gemensamt intresse för medlemsförbunden.

SIOS samarbetar med andra organisationer bildade på etnisk grund samt andra svenska organisationer.

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.