Επιλέξτε - Välj

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

“Kunskap är nyckeln till ett samhälle utan diskriminering”

EnoikiasiChorou

Vilka är vi?

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd är en ideell verksamhet som drivs av SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige. Byrån som är verksam i hela Stockholms län finansieras av MUCF, Botkyrka kommun samt Haninge kommun.

Verksamhetens mål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja människors rättigheter. Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd ger även kostnadsfri rådgivning, stöd och information för individer som känner sig diskriminerade på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar ständigt utefter mottot:

“Det är din rättighet att inte bli diskriminerad och det är din skyldighet att inte diskriminera”

Byrån genomför utredningar i anmälningsärenden, strävar efter förlikning mellan parterna samt upprättar anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Organisationen erbjuder likaledes föreläsningar om likabehandling, mångfald, mänskliga rättigheter, arbeten mot diskriminering och relevant lagstiftning, du kan läsa mer om våra föreläsningar här.

Rättvisebyrån i Haninge startades som ett initiativ att erbjuda Haningeborna och Haninge kommun särskilda insatser.

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.